Definitie van Kernconcepten

   

  Roger T. Burlton, Ronald G. Ross & John A. Zachman
  Vertaling door Gerard Verbart, John Oudejans, Charlotte Bouvy, Margriet Lohman
  1


  bedrijfsfunctie ('business capability'): een onderscheidende combinatie van bedrijfsmiddelen, waaronder bedrijfskennis, die kan worden ingezet om een resultaat te behalen, een of meer taken uit te voeren, of een doel te bereiken

  Gebaseerd op: Merriam-Webster Unabridged Dictionary “in staat” (voorzetselbepaling) 1 a : in het bezit van noodzakelijke kwaliteiten (zoals intelligentie en kracht) of noodzakelijke instrumenten (zoals middelen of invloed) om een resultaat te behalen b : ontworpen, gemaakt of van nature het vermogen hebbend om een taak te verrichten of een doel te bereiken.

  bedrijfskennis: de volledige verzameling van concepten, hun structurele onderlinge verbanden en de bedrijfsregels waar het bestaan van het bedrijf van afhangt

  bedrijfskennisbank: bedrijfskennis weergegeven in een eenduidige, toegankelijke, beveiligde, deelbare, herbruikbare, duurzame en actualiseerbare vorm

  bedrijfsregel: bedrijfscriterium voor gedragsvorming en besluitvorming

  bedrijfsstrategie: de doeleinden (visie, doelen en doelstellingen) die een bedrijf probeert te bereiken, en de middelen (missie, strategieën en tactieken) die het bedrijf kiest om ze te realiseren

  Zie: The Business Motivation Model (BMM): Business Governance in a Volatile World, Business Rules Group, BusinessRulesGroup.org, 2000.

  bedrijfswaarde: de waarde van producten of diensten van het bedrijf zoals die door klanten worden beoordeeld op kwaliteit en bruikbaarheid

  Gebaseerd op: businessdictionary.com “waarde” 2 (economie) : de doorgaans relatieve waarde van iets wat gemeten of beoordeeld wordt op basis van zijn kwaliteit of reputatie

  concept: een begrip dat in de geest wordt gevormd

  Gebaseerd op: Merriam-Webster Unabridged Dictionary “begrip”Van Dale "wijsgerig begrip (conceptie: bevatting, vorming van een begrip in de geest; conceptualise, (fil.) leer dat de algemene begrippen niet slechts woorden, maar zelfstandige formaties van het denken zijn"

  conceptmodel: een verzameling concepten verwoord in standaardtermen en bedrijfsdefinities samen met hun onderlinge logische verbanden

  voortdurende verandering: het onophoudelijk wijzigen, aanpassen of muteren van omstandigheden in een bedrijfsecosysteem en de reacties daarop van het bedrijf

  waardeketen: de bedrijfskennis en het werk, nodig om producten of diensten te leveren aan een markt, georganiseerd op basis van hun natuurlijke afhankelijkheden

  waardeketenmodel: een weergave of voorstelling van een waardeketen

  zakelijke integriteit: gedegenheid van bedrijfsresultaten, deels voortvloeiend uit een consequente naleving van de bedrijfsregels, waaronder contractuele verplichtingen en toezeggingen

  Gebaseerd op: Merriam-Webster Unabridged Dictionary “integriteit” 1 a : een ongeschonden en onbedorven toestand : volledig gelijk aan de oorspronkelijke toestand : DEUGDELIJKHEID b : consequente naleving van een verzameling voorschriften ten aanzien van morele, artistieke of andere waarden... het uit de weg gaan van elke vorm van misleiding, opportunisme, gekunsteldheid en oppervlakkigheid

   Dutch Download Button

   


  1

  © Business Rule Solutions, LLC. 2017.                                                                                                        

  © John A. Zachman, Zachman International. 2017.

  © Process Renewal Consulting Group (2015), Inc. 2017.

  © Vertaling: Sociale Verzekeringsbank. 2019.

  Dit document mag onbeperkt worden gereproduceerd en verspreid onder de volgende voorwaarden:
  (a) De auteursrechtvermelding en deze toestemmingsbepaling moeten duidelijk zijn opgenomen. (b) Het werk moet duidelijk worden toegeschreven aan de drie auteurs. (c)© Geen enkel deel van het document, waaronder de titel, inhoud, de auteursrechtvermelding en de toestemmingsbepaling mag op wat voor manier dan ook worden gewijzigd, ingekort of uitgebreid.

  .